Reklamačný formulár

Reklamačný formulár
Internetového obchodu www.arteria-creative.com
ARTeria creative, Mliečňanská 596/22, 931 01 Šamorín, Slovenská republika
Zákazník
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo/ emailová adresa:
Reklamovaný tovar/služba
Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:
Názov:
Dátum zakúpenia:
Príslušenstvo:
Popis Závady:

______________________________________________________________________________
Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:
□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné..............................................................
V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:
V .................................... dňa: …………………                    

............................................
Podpis zákazníka      

Scroll to Top