Formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Internetového obchodu www.arteria-creative.com
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu: ARTeria creative, Mliečňanská 596/22, 931 01 Šamorín, Slovenská republika

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 

.......................................

– Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite.

Scroll to Top